Lukas 18:27

Geachte lezer,

Wie weet bent u hier omdat u ergens op straat een poster zag met deze tekst.
Wat wil het zeggen dat u vervolgens naar deze website bent gegaan? Mogelijk bent u op zoek. Op zoek naar de waarheid wellicht. Wie zoekt naar de waarheid, zal die vinden. De Waarheid is een Persoon en Zijn Naam is Jezus Christus, Hij was er voor alles, Hij is elke dag dezelfde, Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde, Hij leeft, Hij zit aan de rechterhand van de Vader en Hij zal terug komen naar deze aarde. Dat zijn een aantal zaken die de bijbel over Hem leert.

Lucas (of Lukas, net welke bijbelvertaling u erop naslaat) was een arts. Het leek hem goed om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich rondom hem hadden voltrokken. Hij is de enige niet Joodse auteur van de bijbel. 2 van de 66 bijbel boeken zijn van Lucas’ hand. Hij schreef met “het evangelie volgens Lucas” en “de handelingen van de apostelen” een zeer bijzonder stuk geschiedenis. De periode van 15 maanden voor Christus tot aan ongeveer het jaar 60 na Christus.

In die 61 jaar is alles wat in het Oude Testament (in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen) over Jezus staat geschreven in vervulling gegaan.

Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in Zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven.

Nadat Jezus uit de dood opstond werd Hij opgenomen in de hemel. De elf overgebleven leerlingen van Jezus werden met kracht uit de hemel bekleed en hun aantal verspreidde zich over de gehele aarde in de 30 jaar na Jezus’ opstanding uit de dood. Ook vandaag, bijna 2000 jaar nadat Lucas zijn boeken schreef, zijn Jezus’ leerlingen nog actief aan het werk. De poster die u langs de straat zag is daar een voorbeeld van.

Als dit alles al die jaren lang enkel mensenwerk zou zijn geweest, had deze generatie nooit iets gehoord van de naam van Jezus. Die zou dan al eeuwen in de vergetelheid zijn geraakt. Dat er helemaal niets tegen Hem uit te richten valt is alleen te verklaren doordat het hier Gods werk betreft!

Nou goed, terug naar Lucas 18 gedeeld door 27 hoofdstuk 18 vers 27. Iets eerder in dit hoofdstuk schrijft Lucas dat wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, er zeker niet zal binnengaan! Voor mensen die het zo rijk hebben als de gemiddelde Nederlander, is dat een haast onhaalbare opdracht. Als reactie op die gedachte zegt Jezus vervolgens wat in vers 27 staat: wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Lees het hoofdstuk maar eens. U vindt het op deze pagina: https://bijbel.eo.nl/bijbel/lucas/18.

Voor u is het vandaag nog mogelijk leerling van Jezus te worden, vervuld te worden van Gods Heilige Geest, Hem te gaan dienen en aanbidden. Hoe Hij u als Zijn dienstknecht zal gaan gebruiken, is iets wat u vervolgens zelf mag gaan ontdekken.

Wilt u hierover met iemand van onze gemeente verder praten of spreekt dit u aan maar weet u niet wat u nu moet doen, vul dan ons contactformulier in met wat er in uw hart leeft.

We bidden u Gods zegen toe en dat u in alle eeuwigheden in voorspoed dicht bij God zult leven!

Namens Volle Evangelie Gemeente Schagen Christus Het Antwoord,

Pieter-Jan Rozing.